Абортът е законен в Нидерландия при следните условия:

  • Абортът трябва да бъде извършен в клиника за аборти или в болница, която има разрешение за извършване на аборти.
  • Това е извънредна ситуация. В закона не е посочено точно какво представлява извънредна ситуация. Жената решава сама дали това е спешен случай.
  • Преди аборта трябва да се проведе консултация за вземане на решение с общопрактикуващ лекар.
  • До 16-я ден от бременността можете да направите ранен аборт. В този случай не е необходимо да имате направление от лекар и няма задължителен срок за размисъл.
  • В Нидерландия абортът е разрешен до 24-та седмица от бременността. Това е установено със закон, тъй като плодът до 24-та седмица не може да живее извън матката. На практика абортът обикновено се извършва до 22-та седмица от бременността.
Жена разговаря със здравен специалист в клиника за аборти

Кой решава?

След навършване на 16 години жената решава сама дали да направи аборт. Нейният партньор не може да вземе това решение и не е необходимо да бъде информиран.

Жените до 16 години трябва да получат разрешение от родител или настойник. В случай че това е невъзможно, отидете при вашия общопрактикуващ лекар или направо в клиника за аборти. В много случаи това означава, че не е необходимо разрешение от родител.

Къде може да се направи аборт?

В Нидерландия, ако искате да направите аборт, можете да отидете в клиника за аборти или в болница, която има разрешение за извършване на аборти.

След аборта

Абортът може да бъде емоционално разстройващо събитие. Ако искате да говорите за това, можете да се свържете с вашия общопрактикуващ лекар или с Fiom.

Цена на аборта

Всеки, който пребивава законно или работи в Нидерландия, е осигурен за аборт и има право на безплатно лечение. Хората, които пребивават незаконно в Нидерландия, и хората, които пребивават временно в Нидерландия, обикновено не са осигурени. В такъв случай можете да се възползвате от процедурата за необходими медицински грижи.

Abortus is in Nederland toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • De abortus wordt uitgevoerd in een abortuskliniek of een ziekenhuis met een vergunning voor het uitvoeren van een abortus. 
  • Het is een noodsituatie. De wet specificeert niet wat een 'noodsituatie' precies is. De vrouw kan zelf beslissen of het een noodsituatie is.
  • Voor de abortus vindt een besluitvormingsgesprek met de huisarts of abortusarts plaats.
  • Tot en met 16 dagen overtijd komt u in aanmerking voor een overtijdbehandeling. Dan heeft u geen verwijzing nodig van een arts, en is er geen wettelijke bedenktijd. 
  • Abortus is in Nederland toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Dit staat zo in de wet omdat een kind tot 24 weken niet buiten de baarmoeder kan leven. In de praktijk wordt een abortus meestal tot 22 weken zwangerschap gedaan. 
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuskliniek

Wie neemt de beslissing?

De vrouw beslist vanaf 16 jaar zelf over een abortus. 

Vrouwen jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. Is dit niet mogelijk, ga dan naar de huisarts of rechtstreeks naar een abortuskliniek. In veel gevallen is de toestemming van de ouders dan niet nodig. 

Waar kan ik een abortus laten uitvoeren?

In Nederland kunt u naar een abortuskliniek gaan als u vragen heeft over abortus of een abortus wil laten uitvoeren. 

Kosten van een abortus

Iedereen die legaal in Nederland woont of werkt is hiervoor verzekerd en heeft recht op kosteloze behandeling. Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd. U kunt zich beroepen op de procedure voor medisch noodzakelijke zorg. 

Hulp na een abortus

Een abortus kan een ingrijpende gebeurtenis. Als u erover wilt praten, kunt u contact opnemen met uw huisarts, Fiom of Siriz. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Обслужване от ОПЛ извън работно време
Можете да се свържете със служба за обслужване от ОПЛ извън работно време (huisartsenpost) вечер или в почивните дни. Ако имате нужда от спешни грижи, можете да го посетите. Даден здравен проблем е “спешен”, ако не може да изчака до следващия работен ден на вашия общопрактикуващ лекар. Когато се обадите, се взема решение дали е необходимо да посетите службата за обслужване от ОПЛ извън работно време.
Sense.info
Ако сте на възраст до 25 години, можете да се обърнете към Sense с въпроси относно контрацепция, сексуалност и БППП. Можете да направите това по електронна поща, телефон, онлайн чат или като си определите среща в часовете за консултации на Sense.
Fiom
Подкрепа и съвети в случай на непредвидена или нежелана бременност: за онлайн информация посетете уебсайта или се обадете на Fiom.
088 126 49 00
Справяне с аборт – Siriz
Информация и подкрепа за справяне с психологическите последици от аборта. Работата на Siriz се основава на вярването, че нероденият живот има изначално право да се развива и да се роди.
Аборт
Можете да направите аборт в случай на нежелана бременност, ако искате да я прекратите.
Справяне с аборт – Fiom
Информация и подкрепа за справяне с психологическите последици от аборта. Забележка: този сайт е само на нидерландски език.
Още медицински специалисти