Гениталното осакатяване на жени е забранено със закон в Европа.

В Нидерландия всяка форма на генитално осакатяване на жени е забранена със закон. Лице, което извършва генитално осакатяване на жена, спомага за извършването му или подтиква към това (като съучастник), може да бъде осъдено на затвор до 12 години. Гениталното осакатяване на жени е забранено със закон дори ако момичето даде съгласието си. Родители, които са завели дъщеря си в друга държава, за да бъде извършено генитално осакатяване на жена, могат да бъдат наказани в Нидерландия.

Жена отива на лекар

Наказанието може да бъде по-тежко, ако момичето няма навършени 18 години. Това се смята за малтретиране на деца.

В зависимост от тежестта на гениталното осакатяване на жена, можете да подадете жалба до 20 години след като навършите 18 години. Можете да подадете жалба дори ако сте били дете, когато сте станали жертва на генитално осакатяване на жена. Няма значение колко години, преди да навършите 18, сте станали жертва.

Почти всички африкански държави вече имат национално законодателство, което забранява гениталното осакатяване на жени. То обаче не се прилага винаги.

В Нидерландия можете да потърсите убежище за генитално осакатяване на жени, ако:

  • сте непълнолетна и има доказуема заплаха за генитално осакатяване;
  • сте претърпели генитално осакатяване и се страхувате от последващо осакатяване.

Ако живеете в Нидерландия без статут на законно пребиваване, може също да кандидатствате за убежище на такова основание дори ако преди това сте търсили убежище по друга причина.

Ако сте жертва на генитално осакатяване на жена или се страхувате, че може да станете жертва на такова, можете да се свържете с Pharos, специализирана организация за помощ.

Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

In Nederland is elke vorm van vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Een persoon die aanzet tot vrouwelijke genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking uitvoert of mogelijk helpt maken (een medeplichtige), kan een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar krijgen. Ook als het meisje toestemming geeft, is vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Ouders die met hun dochter naar een ander land reizen om vrouwelijke genitale verminking te laten uitvoeren, kunnen in Nederland worden gestraft.

Een vrouw gaat naar een dokter

De straffen kunnen zwaarder zijn als het meisje jonger dan 18 is. Dit wordt beschouwd als kindermishandeling.

Afhankelijk van de ernst van de vrouwelijke genitale verminking, kunt u tot 20 jaar nadat u 18 jaar werd, nog een klacht indienen. Ook als u nog een kind was toen u slachtoffer werd van vrouwelijke genitale verminking. Het aantal jaren voor uw 18de verjaardag tellen immers niet mee voor de verjaringstermijn.

Bijna alle Afrikaanse landen hebben een wet tegen vrouwelijke genitale verminking. Toch wordt de wet niet altijd toegepast.

U kunt in Nederland asiel aanvragen voor vrouwelijke genitale verminking als:

  • u minderjarig bent en er een aantoonbare dreiging is van vrouwelijke genitale verminking; 
  • u er al het slachtoffer van bent en verdere verminking vreest.

Als u zonder wettelijke verblijfsstatus in Nederland woont, kunt u hiervoor ook asiel aanvragen, zelfs als u eerder al voor een andere reden asiel heeft aangevraagd.

Als u het slachtoffer bent geweest van vrouwelijke genitale verminking of vreest dat u er het slachtoffer van zult worden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie voor hulp.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Обслужване от ОПЛ извън работно време
Можете да се свържете със служба за обслужване от ОПЛ извън работно време (huisartsenpost) вечер или в почивните дни. Ако имате нужда от спешни грижи, можете да го посетите. Даден здравен проблем е “спешен”, ако не може да изчака до следващия работен ден на вашия общопрактикуващ лекар. Когато се обадите, се взема решение дали е необходимо да посетите службата за обслужване от ОПЛ извън работно време.
Sense.info
Ако сте на възраст до 25 години, можете да се обърнете към Sense с въпроси относно контрацепция, сексуалност и БППП. Можете да направите това по електронна поща, телефон, онлайн чат или като си определите среща в часовете за консултации на Sense.
Veilig Thuis – заплаха от генитално осакатяване
Съвети или подкрепа в случай на заплаха от обрязване при жени.
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Часове за консултации по генитално осакатяване на жени
Часове за консултации за жени, подложени на генитално осакатяване.
Още медицински специалисти