В Нидерландия има много служби и специалисти, които могат да ви помогнат, в случай че се нуждаете от здравна информация, имате здравословен проблем или при извънредна ситуация.

Къде да потърсите помощ, зависи от мястото, на което живеете, и от вашия статут на търсещ убежище. В Нидерландия винаги първо се консултирате с вашия общопрактикуващ лекар, когато сте болни. Освен общопрактикуващия лекар в Нидерландия има и лекари специалисти, например в болниците. Те са силно запознати с дадена част от тялото, например сърцето или белите дробове, или с конкретна болест. Освен при общопрактикуващ лекар и специалистите в болниците, можете да отидете при зъболекар, оптик, физиотерапевт, акушерка, в частна клиника, организация за грижи за подрастващи или общинския център за обществено здраве (GGD). За немедицински грижи, като например практическа или психологическа помощ, можете да се обърнете към организации за социални дейности.

Жена отива на лекар

Пребиваване в център за търсещи убежище (AZC)

Центърът за търсещи убежище осигурява медицински грижи на всички търсещи убежище, които пребивават в него, независимо от статута им. В центъра за търсещи убежище те могат да се консултират с общопрактикуващ лекар, акушерка или грижи за подрастващи, или да получат направление за болница. Търсещите убежище имат същото право на медицински грижи, както нидерландците, имат безплатна здравна осигуровка и не се налага да плащат нищо. За подрастващите на възраст до 18 години се заплаща и лечението от зъболекар. За пълнолетни зъболечението се заплаща в размер до 250 евро годишно.

Всички търсещи убежище, които имат здравен проблем или въпрос, могат да се отбият в часовете за консултации в центъра. Първата консултация често е с фелдшера. Фелдшерът решава дали трябва да бъдете прегледани от медицинска сестра или общопрактикуващ лекар. Фелдшерът ви записва час за прегледа. Възможно е също да получите направление за болница.

Какво да правя, ако нямам разрешение за пребиваване?

Всеки, който пребивава в Нидерландия повече от три месеца без валидно разрешение за пребиваване, се счита за лице "без документи". Лицата “без документи” не могат сами да заплащат разходите за здравеопазване, но имат право на необходимите медицински грижи.

Пребиваване в община (лица, получили убежище)

Когато търсещ убежище получи разрешение за пребиваване, той/тя се нарича statushouder на нидерландски. Централната организация за приемане на търсещи убежище (COA) ви настанява в дадена община. Когато се настаните в общината, трябва да се регистрирате за здравно осигуряване. В много общини това се организира колективно. След това трябва да се регистрирате при общопрактикуващ лекар. Сами заплащате осигурителните си вноски и допълнителното здравно осигуряване (eigen risico), а понякога и лични вноски за разходи за лекарства или лечение (eigen bijdrage).

Какво означава “необходими медицински грижи”?

Правото на медицинско обслужване е основно право на всеки, дори на хората без разрешение за пребиваване. Правото на необходими медицински грижи е установено със закон.

Лекарят решава дали медицинската помощ е необходима или не. Необходимите медицински грижи са нещо повече от грижите, които бихте получили в спешното отделение на болницата. Те могат да включва както лечение, така и профилактика в болница или от лекар. По принцип се състоят от необходими и подходящи грижи. В това са включени консултации за контрацепция или за аборт.

Лекарят и другите здравни специалисти имат задължението да уважават вашата поверителност и да пазят в тайна информацията, с която разполагат за вас.

Ако не можете да заплатите разходите за здравеопазване, лекарят или доставчикът на грижи може да декларира разноските пред централното административно бюро (CAK). Някои болници и аптеки имат договори с CAK. Питайте вашия общопрактикуващ лекар в коя конкретна болница или аптека можете да отидете.

Какво трябва да направя, за да получа необходими медицински грижи?

Ако живеете в Нидерландия без валидно разрешение за пребиваване и без здравна осигуровка, имате право на необходими медицински грижи. За грижи за проблеми, които не са животозастрашаващи, можете да се обърнете към общопрактикуващ лекар, а вечер и в почивните дни – към служба за обслужване от ОПЛ извън работно време (huisartsenpost) в района, в който живеете. Общопрактикуващият лекар може да ви насочи към специалист в болница за допълнителни изследвания. За целта ще получите направление. В случай на злополука или животозастрашаващо състояние, можете да отидете в спешното отделение на болницата. Всяка болница има такова и не е необходимо направление. Ако имате нужда от линейка, обадете се безплатно на 112.

Какви са правата ми, ако имам разрешение за пребиваване?

Ако имате разрешение за пребиваване, но все още живеете в център за търсещи убежище, можете да ползвате здравните услуги на центъра.

Когато се пренесете от центъра за търсещи убежище в някоя община и се регистрирате при доставчик на здравни осигуровки, ще получите карта на здравно осигурено лице. След това можете да ползвате здравните услуги в общината и да се регистрирате при общопрактикуващ лекар.

Какво става, ако здравният специалист не говори моя език?

По време на престоя ви в центъра за търсещи убежище се осигуряват преводачи за общуване със здравните специалисти.

Какво трябва да направите, ако сте получили убежище, живеете в община и имате нужда от преводач за преглед от лекар или в болница? В този случай разходите за преводач се заплащат от доставчика на здравни грижи. За целта доставчикът на здравни грижи (общопрактикуващ лекар, болница или друг доставчик на здравни грижи) има нарочно споразумение с преводаческо бюро. Като statushouder имате право на преводач по телефона при прегледи от общопрактикуващия лекар за консултация или лечение. Получавате това право до 6 месеца, след като се регистрирате в общината. До 1 май 2019 г. има нарочно споразумение с общопрактикуващите лекари да заявяват преводачески услуги по телефон при консултации на statushouders.

Важно е да се знае, че преводачът:

  • е обвързан с професионална тайна;
  • говори в първо лице (“аз”);
  • е неутрален и превежда всичко, което му се казва, без да добавя, променя или пропуска информация;
  • е безплатен за пациента.
Преводач превежда това, което здравният специалист и клиентът казват

In Nederland zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt. Waar u terecht kunt, hangt af van waar u verblijft en van uw verblijfsstatus. 

Als u ziek bent gaat u in Nederland altijd eerst naar de huisarts. Naast de huisarts zijn er in Nederland gespecialiseerde artsen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Zij weten veel van één deel van het lichaam, bijvoorbeeld hart of longen, of van een bepaalde ziekte. Naast de huisartsen en de artsen in het ziekenhuis, kunt u in Nederland ook terecht bij een tandarts, opticien, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegtehuis, instelling voor jeugdzorg of de GGD. Voor niet-medische zorg, zoals praktische of psychosociale hulp en ondersteuning kunt u terecht bij organisaties voor maatschappelijk werk. 

Een vrouw gaat naar een dokter

Verblijf in Asielzoekerscentrum (AZC)

Het AZC biedt medische zorg aan alle asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven, ongeacht hun verblijfsstatus. Zij kunnen in het AZC naar de huisarts, verloskundige, jeugdgezondheidszorg en verwezen worden naar een ziekenhuis. Asielzoekers hebben recht op dezelfde medische zorg als Nederlanders, zijn hiervoor gratis verzekerd en hoeven niets te betalen. Ook veel tandheelkundige behandelingen worden voor jongeren tot 18 jaar vergoed. Voor volwassenen is deze vergoeding maximaal € 250 per jaar.

Alle asielzoekers kunnen met een medisch probleem of vraag terecht op het inloopspreekuur in de opvanglocatie. Het eerste gesprek is vaak met de praktijkassistent. De praktijkassistent kijkt of u langs een verpleegkundige of huisarts moet gaan. De praktijkassistent maakt dan een afspraak voor u. Het kan ook dat u doorverwezen wordt naar het ziekenhuis.

Verblijf in gemeenten (statushouders)

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, bent u een statushouder. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt u aan een gemeente. Na verhuizing naar de gemeente moet u zich in schrijven bij een zorgverzekering. In veel gemeenten is dit collectief geregeld. Daarna kan u zich aanmelden bij een huisarts. U betaalt zelf de premies en  het eigen risico, en soms ook eigen bijdragen in kosten medicijnen of behandeling.

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Iedereen die langer dan drie maanden in Nederland verblijft zonder een geldige verblijfsvergunning is ‘ongedocumenteerd’. Ongedocumenteerden kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten, maar hebben wel recht op medisch noodzakelijke zorg. 

Wat is medisch noodzakelijke zorg?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Het recht op ‘medisch noodzakelijke zorg’ ligt vast in de wet. Medisch noodzakelijke zorg is zorg die passend is zoals die in Nederland gegeven moet worden. Zo krijgen mensen zonder verblijfsvergunning  ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet noodzakelijk is. Medisch noodzakelijke zorg  is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke, en passende zorg. Dit kan ook een consultatie voor anticonceptie of een abortus zijn. 

De dokter en andere zorgverleners zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen

Als u de kosten van de zorg niet kunt betalen, kan de dokter of zorgverlener het geld declareren bij het Centraal Administratie kantoor (CAK). Sommige ziekenhuizen en apotheken hebben ook contracten afgesloten met het CAK. Vraag aan uw huisarts naar welk specifiek ziekenhuis of welke apotheek u kunt gaan.

Wat moet ik doen om 'medisch noodzakelijke zorg' te krijgen?

Woont u in Nederland zonder geldige verblijfspapieren en zonder zorgverzekering, dan hebt u recht op medisch noodzakelijke zorg. Voor zorg die niet levensbedreigend is neemt u contact op met een huisarts of huisartsenpost (in de avond of het weekend) in uw eigen woongebied. Voor verdere onderzoeken kan de huisarts u verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Hiervoor krijgt u dan een verwijsbrief mee.

In geval van ongelukken of levensbedreigende situaties kunt u naar een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft zo’n afdeling, een verwijsbrief is niet nodig. Als u een ambulance nodig heeft, bel dan gratis met 112.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Als u een verblijfsvergunning heeft, maar nog wel in één van de AZC's verblijft, dan kunt u gebruik maken van de gezondheidszorg in de opvanglocatie. 

Wanneer u vanuit het AZC verhuist naar een gemeente, en u zich aangemeld heeft bij een zorgverzekeraar, ontvangt u een zorgpas. U  en kunt u dan gebruik maken van de zorg in uw gemeente, en zich bijvoorbeeld inschrijven bij een huisarts.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Tijdens het verblijf in het asielzoekerscentrum zijn tolken beschikbaar voor het contact met zorgverleners.

Wat kunt u doen als u statushouder bent en in de gemeente woont en een tolk nodig heeft bij een bezoek aan een huisarts of het ziekenhuis? De tolkenvergoeding wordt dan betaald door de zorginstelling. De zorginstelling (huisarts, het ziekenhuis of een andere zorgverleningsinstelling) heeft hiervoor meestal een speciale regeling voor met een tolk of vertaalcentrum.

Als statushouder hebt u recht op een telefonische tolk wanneer u voor een consult of behandeling bij de huisarts komt. Dit recht heeft u tot 6 maanden na het moment van inschrijven bij de gemeente. Tot 1 mei 2019 geldt er een speciale regeling waarmee huisartsen een telefonische tolkdienst kunnen aanvragen voor gesprekken met statushouders.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

  • gebonden is aan het beroepsgeheim;
  • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
  • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
  • gratis is voor de patiënt. 
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Обслужване от ОПЛ извън работно време
Можете да се свържете със служба за обслужване от ОПЛ извън работно време (huisartsenpost) вечер или в почивните дни. Ако имате нужда от спешни грижи, можете да го посетите. Даден здравен проблем е “спешен”, ако не може да изчака до следващия работен ден на вашия общопрактикуващ лекар. Когато се обадите, се взема решение дали е необходимо да посетите службата за обслужване от ОПЛ извън работно време.
Juridisch Loket (правна помощ)
Ако имате въпроси, свързани с вашите права, можете да се обърнете към бюро за правна помощ (juridisch loket) за безплатна консултация (по телефона).
Служби за борба с дискриминацията
Ако смятате, че сте жертва на дискриминация, можете да съобщите това в служба за борба с дискриминацията.
Още медицински специалисти