Сексуалното насилие е нежелан сексуален акт или действие. Актът или действието представлява сексуално насилие, когато:

  • не се извършва със съгласие: поне единият от партньорите не е бил съгласен да участва в действието, и/или;
  • налице е принуда: единият от партньорите е принуждаван, и/или;
  • партньорите не са равнопоставени. Например: единият партньор има повече власт, един от партньорите е под 18 години или има увреждане.

Някои форми на сексуално насилие са:

Лицето, което извършва сексуално насилие, е в повечето случаи човек, който е познат на жертвата или е доверено лице, като например член на семейството, партньор или приятел. Той също така може да бъде и напълно непознат.

Различни форми на сексуално насилие, сексуално малтретиране и кръвосмешение представляват криминални престъпления в Нидерландия. Наказанието зависи от много различни аспекти. В никакъв случай няма смекчаващи обстоятелства. Това означава, че нищо няма да бъде прието от съдията като оправдание за сексуалното насилие. Например: поведението на жертвата, как тя/той се облича, какво тя/той казва или прави в никакъв случай не представлява оправдание за сексуално насилие.

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of een van de partners is jonger dan 18 of heeft een handicap.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in Nederland. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Спешни случаи
Ако имате нужда от помощ, обадете се незабавно на 112.
112
Полиция
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
112
Сексолог
Можете да потърсите помощ за сексуални проблеми при сексолог. Разходите не се възстановяват от стандартната здравна осигуровка (basisverzekering). Те могат да бъдат възстановени, ако имате допълнителна застраховка.
Непристойно посегателство и изнасилване
Списък на организациите, с които можете да се свържете в случай на сексуално насилие.
Непристойно посегателство и изнасилване – Център за борба със сексуалното насилие
Ако сте станали жертва на сексуално насилие, можете да се обърнете към център за борба със сексуалното насилие (Centrum Seksueel Geweld). Там можете да получите медицинска и психологическа помощ.
Непристойно посегателство и изнасилване – извършител на сексуално насилие
Ако сте извършили сексуално насилие, можете да потърсите помощ, за да не се повтори.
Още медицински специалисти