В Нидерландия упражняването на насилие в защита на честта или подпомагането му по някакъв начин (като съучастник) е забранено със закон. То може да бъде наказано със затвор.

Ако вие сте жертва на насилие в защита на честта или ако сте застрашени да станете жертва, може да потърсите помощ. Навсякъде в Нидерландия има организации, наречени Veilig Thuis (“В безопасност у дома”), които предлагат подслон, съвети и помощ. Те могат да ви придружат в полицията, на лекар или в съда. Когато се свържете с Veilig Thuis, не е нужно да казвате името си. Можете да получите помощ и съвет анонимно и безплатно.

Ако се намирате в извънредна ситуация и се страхувате, че може да бъде извършено насилие, можете да отидете в приют (Blijf van mijn lijf huis). На лицето, което заплашва да извърши домашно насилие или малтретиране на дете, може да бъде наложена забрана за достъп до жилището (huisverbod), която не позволява на това лице да влиза в дома за период от 10 дни. Този период може също да бъде удължен с 4 седмици.

Можете също да отидете незабавно в полицията, за да подадете жалба. Те са длъжни да уважават вашата поверителност. Ако се страхувате от последващо насилие или отмъщение, полицията може да ви защити. Полицията може също да наложи на извършителя на насилието временна забрана за достъп до жилището (huisverbod). В полицията са длъжни да се отнесат с вас по уважителен и коректен начин.

Съгласно закона, ако вие нямате статут на законно пребиваване, от полицията трябва да се отнесат към вас със същото уважение, както към другите жертви. Полицията няма да ви арестува, ако нямате разрешение за пребиваване, а вие можете да подадете жалба за престъплението анонимно. Ако искате, може да ви придружи социален работник или друг специалист.

In Nederland is eergerelateerd geweld plegen of hierbij helpen (medeplichtig) strafbaar. De straffen kunnen oplopen tot meerdere jaren gevangenisstraf.

Als u het slachtoffer bent van eergerelateerd geweld of als u vreest hiervan het slachtoffer te worden, kunt u hulp zoeken. In heel Nederland zijn er speciale Veilig Thuis organisaties voor opvang en hulp waar u naartoe kunt bellen of gaan. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u een beroep doet op Veilig Thuis, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor geweld, kunt u naar een Blijf van mijn Lijf huis gaan. Ook kan een tijdelijk huisverbod opgelegd worden aan de persoon die dreigt met huiselijk geweld of kindermishandeling voor een periode van 10 dagen. Deze periode kan ook nog verlengd worden met 4 weken.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld of wraakacties, dan kan de politie u beschermen, en er kan een tijdelijk huisverbod opgelegd worden aan degene die het geweld pleegt. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie zal u niet arresteren als u geen verblijfstatus heeft, en u kunt anoniem aangifte doen. U kunt altijd een professional  van een hulporganisatie of sociale organisatie meenemen. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Спешни случаи
Ако имате нужда от помощ, обадете се незабавно на 112.
112
Полиция
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
112
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”)
Veilig Thuis (“В безопасност у дома”) предоставя информация и съвети в случай на насилие в партньорска връзка или в семейството.
Непристойно посегателство и изнасилване
Списък на организациите, с които можете да се свържете в случай на сексуално насилие.
Непристойно посегателство и изнасилване – Център за борба със сексуалното насилие
Ако сте станали жертва на сексуално насилие, можете да се обърнете към център за борба със сексуалното насилие (Centrum Seksueel Geweld). Там можете да получите медицинска и психологическа помощ.
Непристойно посегателство и изнасилване – извършител на сексуално насилие
Ако сте извършили сексуално насилие, можете да потърсите помощ, за да не се повтори.
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Още медицински специалисти