Лечение

Лечение и/или последващ контролен преглед, извършван от квалифицирано медицинско лице. Лечение може да се предоставя със или без да се предписват лекарства.

Behandeling

Verzorging en/of opvolging door een professioneel opgeleid persoon. Een behandeling kan worden gegeven met of zonder medicijnen.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ