Пол

Биологическият факт, че сте жена (момиче) или мъж (момче). В някои случаи дадено лице има биологически пол (роден е като мъж или жена), но половата му идентичност е тази на противоположния пол (мъж се чувства жена или обратно).

Geslacht

Het biologisch feit of iemand een vrouw (meisje) of man (jongen) is. Soms heeft iemand een biologisch geslacht (hij/zij is als man of vrouw geboren) maar heeft de genderindentiteit van het andere geslacht (een man voelt zich dan een vrouw, of een vrouw een man).

Стандартен термин: Geslacht
Неутрален: Sekse

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ