Страничен ефект

Нежелана последица от лечението.

Bijwerking

Ongewenst gevolg van de behandeling.

Стандартен термин: Bijwerking
Неутрален: Neveneffect

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ