Някои хора изпитват романтични и/или сексуални чувства за хора от същия пол. Както мъжете, така и жените могат да бъдат хомосексуални. Мъже, които изпитват влечение към други мъже, се наричат хомосексуални или гей; жени, които изпитват влечение към други жени, се наричат хомосексуални или лесбийки. Някои хора изпитват влечение както към мъже, така и към жени. Те се наричат бисексуални.

Човек може да бъде хомосексуален, без да иска секс или връзка с лице от същия пол.

2-ма мъже с интимна връзка помежду си

Някои мъже изпитват хомосексуални чувства само през определен период от живота си.

Всеки избира дали да нарича себе си хомосексуален, лесбийка или бисексуален. Например мъже могат да правят секс с мъже, но да не наричат себе си хомосексуални.

Защо някои хора са хомосексуални?

Не се знае защо хората изпитват влечение към единия или другия пол, или към двата пола. Знаем обаче това:

Не е изяснено дали хомосексуалността е наследствена. Ролята на възпитанието също не е известна с точност.

Споделяне с другите, че сте хомосексуален

Много мъже и жени пазят чувствата си в тайна. Други казват на своите семейства и приятели, че са хомосексуални или бисексуални, и изживяват хомосексуалността си открито.

Да кажеш на някого, че си хомосексуален или бисексуален, често не е лесно и е нужна много смелост. На хомосексуалните и бисексуалните мъже и жени често е необходимо много време, за да приемат, че изпитват влечение към лица от същия пол.

Може да бъде облекчение да кажете на другите. Не е нужно повече да се прикривате. Първо разговаряйте с хора, за които смятате, че ще ви приемат такива, каквито сте. Имайте предвид, че първоначално реакциите няма винаги да бъдат положителни.

Не сте длъжни да казвате на другите, че сте хомосексуалист. Ако смятате, че не е безопасно да го кажете, тогава не сте длъжни да го правите.

Срещи с други хомосексуални

Има специални организации и места за срещи, където може да се запознаете с други хомосексуални хора.

Хомосексуалността и законът

В Европа дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация е забранена със закон. Законът забранява различно отношение и изключване или поставяне на ограничения пред хора заради характеристика, която е защитена със закон. Хомосексуалността и смяната на пола са защитени характеристики. Забранена е например дискриминацията при кандидатстване за работа, на работното място, в учебните заведения и при наемане на жилище.

Сключване на брак

Хора от един и същи пол могат да имат връзка. В Белгия те могат също да сключат брак или да имат регистрирано партньорство.

2 мъже сключват брак в кметството

Бащинство, майчинство

В Белгия 2 мъже или 2 жени могат заедно да бъдат родители на дете. Те могат да осиновят дете. Осиновяването означава да станете законен родител на дете, което не е ваше биологично дете. Не е необходимо да сте сключили брак, за да осиновите дете. Можете да осиновите дете и ако живеете заедно.

Двойка лесбийки могат също така да имат деца чрез изкуствено осеменяване със семенна течност от донор.

Лесбийки със своите деца

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet bekend waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het is natuurlijk. 
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies bekend.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze op personen van hetzelfde geslacht vallen.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In Nederland kunnen zij ook trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. 

2 mannen trouwen in een stadhuis

Ouderschap

In Nederland kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U hoeft niet getrouwd te zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische stellen kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor. 

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Общопрактикуващ лекар
Можете да говорите с общопрактикуващ лекар по почти всеки интимен въпрос. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар може да ви насочи към лекар специалист. Бежанците, които са получили (временно) убежище, избират общопрактикуващ лекар в съответната община. Търсещите убежище в център за търсещи убежище могат да се консултират с общопрактикуващ лекар в центъра.
Korrelatie
Ако искате да говорите на лични теми като връзки, вашите чувства или сексуалност, можете да се обадите, да проведете чат или да пишете анонимно на Korrelatie.
Switchboard
Платформа за лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални лица. Ако имате въпроси, можете да ги зададете по електронна поща, онлайн чат или по телефона.
Cocktail
Информация, подкрепа и социални дейности за ЛГБТ хора в центрове за търсещи убежище.
Man tot man
Уебсайт за мъже, които правят секс с мъже. На този уебсайт има информация за изследвания за БППП и ХИВ.
Розово в синьо
Център за контакт с полицията за лесбийки, гей и транссексуални лица.
Sense.info
Ако сте на възраст до 25 години, можете да се обърнете към Sense с въпроси относно контрацепция, сексуалност и БППП. Можете да направите това по електронна поща, телефон, онлайн чат или като си определите среща в часовете за консултации на Sense.
Poz & Proud
Организация за и на хомосексуални мъже с ХИВ.
Служби за борба с дискриминацията
Ако смятате, че сте жертва на дискриминация, можете да съобщите това в служба за борба с дискриминацията.
Още медицински специалисти