Blister

Small, bubble-like bulge on the skin that is filled with clear-coloured fluid.

Blaasje

Kleine verdikking op de huid waar helder vocht onder zit.

Standard: Blaasje
Neutral: Blaas, blaar

Looking for help? Find a health professional.

Help