Keeping HIV under control

HIV is incurable but you can keep it under control with medicines. If you have HIV and quickly take the right medicines, you can lead a normal life. You will not get AIDS and you can even live as long as someone without HIV.

There are many different medicines you can take. The HIV counsellor decides with you which are the best medicines for you.

HIV medicines can have side-effects. Talk to a HIV counsellor about these. Usually, the side-effects can be treated. Do not change the amount and do not stop taking your medicine.

Man taking HIV medicines.

Taking medicines strictly as prescribed

The medicines only work if you take them exactly the way the doctor tells you to.

 • You always take the right amount of the medicines;
 • You take the medicines every day;
 • You always take the medicines at the same time of day;
 • You always take the medicines in the right way, depending on the medicines that you are prescribed. For instance: with or without food.
 • Never stop taking your medicines without talking to the doctor responsible for your treatment, or the HIV counsellor. The treatment may stop temporarily and have a reduced effect.
Doctor showing his patient a prescription.

No longer any risk of infection

If you take your medicines correctly every day, the amount of HIV in your blood (viral load) will reduce. After a few months, it can often no longer be detected, though the virus is still in your body. There is then almost no risk that you will infect someone else.

HIV in a steady relationship

Under certain conditions, it is possible for you to have sex without a condom with your steady partner (steady relationship) who does not have HIV:

 • If you take your HIV medicines correctly every day, and
 • If, for at least 6 months, your viral load can no longer be detected, and
 • If your viral load was checked less than 6 months ago;
 • If you have no other STI and the mucous membrane of your mouth, anus, penis or vagina is not damaged.

Talk to your HIV counsellor and your partner if you want to have sex without a condom.

Couple talking.

Talking to a doctor

You can freely talk to doctors and nurses. Health professionals give any information about you to anybody else. They are obliged by law to respect your privacy.

Woman talking with a doctor.

Hiv onder controle houden

Hiv is ongeneeslijk maar kan onder controle worden gehouden met medicijnen. Als u hiv heeft en snel genoeg de juiste medicijnen neemt, kunt u een normaal leven leiden. U zal geen aids krijgen en kan dan zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.  

Er zijn veel verschillende medicijnen die u kunt nemen. Meestal gaat het om een combinatie van meerdere pillen. De hiv-behandelaar beslist samen met u welke medicijnen het best zijn voor u. 

Hiv-medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Praat erover met een hiv-consulent. De bijwerkingen kunnen meestal worden behandeld. Verander nooit de hoeveelheid van de medicijnen en stop nooit met ze te nemen. 

Man neemt hiv-medicatie.

Medicijnen exact nemen zoals voorgeschreven

De medicijnen werken alleen als u ze neemt zoals de dokter u dat vraagt. 

 • Neem altijd de juiste hoeveelheid medicijnen; 
 • Neem de medicijnen elke dag;
 • Neem de medicijnen altijd op hetzelfde tijdstip;
 • Neem de medicijnen altijd op de juiste manier, afhankelijk van het medicijn dat u kreeg voorgeschreven. Bijvoorbeeld met of zonder voedsel.  
 • Stop nooit met medicijnen nemen zonder de hiv-behandelaar of hiv-consulent te raadplegen. De behandeling tijdelijk stoppen kan het effect ervan verminderen.
Dokter toont zijn patiënt een recept.

Geen risico op besmetting meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ook al is het nog in uw lichaam. U loopt geen risico meer op infectie van anderen. 

Hiv in een vaste relatie

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa heeft en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met de hiv-consulent en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met artsen en verpleegkundigen. Zorgverleners mogen geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Vrouw praat met een dokter.

More information or help needed?

HIV treatment centres
If you have HIV, it is important that you get treated. A list of HIV treatment centres in the Netherlands.
HIV association
For questions about living with HIV and for contact with other people with HIV.
General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
More health professionals

Dictionary and translations