Privacy (confidentiality) means that you have the right to talk to a person or persons without them passing on your personal information to someone else, unless you agree.

Privacy is guaranteed by law in the following situations:

  • Doctors and medical institutions are bound by professional confidentiality. They are not allowed to share any information about their patients. There are some exceptions described in the law. For example: to protect a patient who is a victim of sexually abusive behaviour.
  • Social organisations such as the job centre (UWV) and organisations for social work are also bound by professional confidentiality.
  • For organisations in the fields of (mental) healthcare, education, child care, social work, child and adolescent welfare, and the law, there is a protocol for reporting signs of domestic violence and child abuse. This means professionals are obliged to report such signs. 

A doctor reassuring a patient that he will not share any confidential information

Privacy of adolescents

Children up to the age of 18 are insured for free on the health insurance of their parents, both for the standard package (basispakket) and additional health insurance. This is laid down by law. Children do not need to take out separate health insurance.

To keep a visit to their general practitioner secret, children can ask the general practitioner to make an invoice that mentions a different problem.

This is also possible in the case of an abortion.

Privacy (geheimhouding) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

In de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

  • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Ook sociale organisaties zoals het UWV en maatschappelijk werkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Voor organisaties in de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie bestaat er een meldcode bij signaleren van huiselijke geweld en kindermishandeling. Professionals zijn dan verplicht deze signalen te melden.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

 

Kinderen zijn tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd voor zowel de basis- als de aanvullende zorgverzekering. Dit is wettelijk bepaald. Het is voor kinderen niet nodig om een aparte zorgverzekering af te sluiten.

Om het bezoek aan een huisarts geheim te houden, kunnen jongeren de huisarts vragen om een factuur te maken met vermelding van een ander probleem. 

Dit is ook mogelijk in geval van abortus

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Juridisch Loket (legal support)
If you have questions about your rights, you can contact the legal help desk (juridisch loket) for a free (telephone) consultation.
More health professionals

Dictionary and translations