مرکز تخصصی برای سلامت جنسی بلژیک  Sensoa  زانزو توسط

 و مرکز فدرال آموزش سلامت آلمانVlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid

(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) BZgA 

تهیه و تنظیم شده است. روتخرس سایت را برای استفاده در هلند مناسب کرده است. متخصصین روتخرس با   

 اطلاعات را Soa Aids Nederlandسازمان  و Pharosو فاروس  KNOVهمکاری اتحادیه ماماهای هلند

تکمیل و تصحیح کرده است. این پروژه از جمله با کمک مالی وزارت بهداری هلند در کادر برنامه مشارکت معلومات سلامت پناهندگان سازمان فاروس، مرکز تخصصی تفاوتهای سلامت،  انجام شد. 

 

برای بهتر کردن سلامت و حقوق جنسی روتخرس از ترکیبی از تحقیق، اطلاعات، کمک عملی همراه با لابیگری استفاده میکند. ما از طریق اهداف تمام شمول و فعال در باره رشد جنسی، بهتر کردن و دسترسی به روشهای پیشگیری از بارداری و سقط جنین امن و مطمئن و جلوگیری از خشونت جنسی عمل میکنیم. روتخرس در هلند و ۱۸ کشور در حال توسعه فعالیت دارد.

 

لطفا خوبی ها و بدی های زانزو را به ما بگویید.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی