احساس سوزش

دردی که احساسی شبیه به سوزش در اندام های جنسی شما ایجاد می کند. در صورتیکه زن به اندازه کافیتحریک نشده باشد، این درد را در طول یا بعد از آمیزش جنسی احساس می کند. همچنین ممکن است که این درد به دلیل یک عفونت منتقل شده از طریق آمیزش ایجاد شده باشد،که در این صورت، ممکن است هنگام ادرار، احساس سوزش کنید.

Branderig gevoel

Pijn alsof een geslachtsdeel een beetje brandt. De pijn kan tijdens of na geslachtsgemeenschap ontstaan als u niet voldoende opgewonden bent. De pijn komt soms ook van een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Het branderig gevoel is dan vaak voelbaar bij het plassen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی