انتخاب

انتخاب بهترین از بین چندین گزینه، به عنوان مثال: مردم برای بچه داشتن یا نداشتن آن، حق انتخاب دارند، یا می توانند از روش های جلوگیری، روش دلخواه خود را انتخاب کنند.

Keuze

Beslissen welke de beste is uit verschillende opties. Bijvoorbeeld: mensen hebben de keuze om wel of geen kinderen te krijgen, of ze kunnen de ene anticonceptiemethode verkiezen boven de andere.

اصطلاح استاندارد: Keuze
معمولی: Optie

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی