انتخاب

انتخاب بهترین از بین چندین گزینه، به عنوان مثال: مردم برای بچه داشتن یا نداشتن آن، حق انتخاب دارند، یا می توانند از روش های جلوگیری، روش دلخواه خود را انتخاب کنند.

Keuze

Uit verschillende mogelijkheden bepalen wat het beste is. Bijvoorbeeld: mensen kunnen kiezen of ze kinderen willen of niet, of ze kunnen kiezen welk anticonceptiemiddel ze het liefst gebruiken.

اصطلاح استاندارد: Keuze
معمولی: Keus, keuzemogelijkheid, optie

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی