اندام های تناسلی داخلی مردان با نشانه ای که اپیدیدم را نشان می دهد

اپیدیدیم

اندامی که سلول های اسپرم در آن نگهداری می شود. هر مرد دارای 1 اپیدیدیم در هر بیضه است.

Bijbal

Orgaan waarin de zaadcellen zijn opgeslagen. Een man heeft 1 bijbal aan elke teelbal.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی