بارور

باروری، یعنی توان بچه دار شدن(اگر زن باشید) یا(بارور) بچه دار کردن (اگر مرد باشید). زنان در دوران سیکل ماهانه خود، در حدود زمان تخمک گذاری، تقریباَ 6 روز قابلیت باروری دارند. اگر آن ها در این مدت آمیزش جنسی داشته باشند، ممکن است باردار شوند.

Vruchtbaar

Kinderen kunnen krijgen (vrouwen) of kinderen kunnen maken (mannen). Een vrouw heeft ongeveer 6 vruchtbare dagen tijdens haar cyclus, rond de tijd van de eisprong. Als ze dan geslachtsgemeenschap heeft, kan ze zwanger worden.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی