تحریک جنسی.

احساس خوشایندی که میل به داشتن رابطه جنسی را ایجاد می کند. تحریک طی سکس افزایش می یابد. وقتی مرد یا زنی بسیار تحریک شود، می تواند به ارگاسم برسد.

Opwinding

Aangenaam gevoel dat seksueel verlangen geeft. De opwinding stijgt tijdens de seks. Bij veel opwinding kunnen mannen en vrouwen een orgasme krijgen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی