جفت در حال خروج از بدن مادر پس از زایمان

جفت

اندامی که به همراه جنین در رحم هنگام بارداری زن رشد می کند. مواد غذایی از طریق جفت از مادر به جنین منتقل می شود و مواد زائد جنین از همین طریق به مادرش باز می گردد. جفت و جنین با بند ناف به یکدیگر متصلند. جفت 10 تا 30 دقیقه پس از زایمان. از بدن مادر خارج می شود.

Placenta

Orgaan dat naast de foetus in de baarmoeder groeit wanneer een vrouw zwanger is. Voedingsstoffen worden van de moeder naar de foetus getransporteerd via de placenta. Afvalstoffen gaan via de placenta terug naar de moeder. De moederkoek en de foetus zijn via de navelstreng verbonden. De placenta verlaat het lichaam van de moeder 10 tot 30 minuten na de bevalling.

اصطلاح استاندارد: Placenta
معمولی: Moederkoek, Nageboorte

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی