جنسیت

واقعیت بیولوژیکی زن (دختر) یا مرد (پسر) بودن است. برخی اوقات، فرد دارای یک جنسیت بیولوژیکی است (زن یا مرد به دنیا می آید) ، اما دارای هویت جنسی جنس مخالف است (مردی که احساس زنانه دارد یا بالعکس).

Geslacht

Het biologisch feit of iemand een vrouw (meisje) of man (jongen) is. Soms heeft iemand een biologisch geslacht (hij/zij is als man of vrouw geboren) maar heeft de genderindentiteit van het andere geslacht (een man voelt zich dan een vrouw, of een vrouw een man).

اصطلاح استاندارد: Geslacht
معمولی: Sekse

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی