جنین

تخمکِ بارور شده را گویند ، هنگامی که ویژگی های اصلی کودک در آن نمایان می شود ( سه ماه پس از بارداری).

Foetus

Bevruchte eicel wanneer ze de belangrijkste kenmerken van een baby heeft (na 3 maanden zwangerschap).

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی