خارش

احساس خارش در پوست. این احساس شما را وادار به خاراندن پوست می کند.

Jeuk

Kriebelend gevoel op de huid. Wie jeuk heeft, krijgt zin om te krabben.

اصطلاح استاندارد: Jeuk
معمولی: Kriebel

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی