خودداری

نداشتن آمیزش جنسی. برخی اوقات شریکها ی جنسی به عنوان یک روش جلوگیری، حدود زمان تخمک گذاری از داشتن آمیزش جنسی خودداری می کنند. زنان تقریباً 6 روز در چرخه عادت شان قابلیت باروری دارند. خودداری یک روش طبیعی جلوگیری است، اما انجام درست آن مشکل است .

Onthouding

Geen geslachtsgemeenschap hebben. Soms kiezen partners voor onthouding in de periode rond de eisprong, om zwangerschap te voorkomen. Een vrouw is ongeveer 6 dagen per cyclus vruchtbaar. Onthouding is een natuurlijke anticonceptiemethode, maar is moelijk om correct toe te passen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی