درمان

مراقبتِ پیگیرانه توسط یک فرد متخصص و آموزش دیده است. درمان بدون تجویز دارو یا با تجویز آن انجام می شود.

Behandeling

Verzorging en/of opvolging door een professioneel opgeleid persoon. Een behandeling kan worden gegeven met of zonder medicijnen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی