دوجنسیتی

دوجنسیتی احساسی قوی ست در مردی که می خواهد زن باشد و بدن زنانه داشته باشد یا زنی که می خواهد مرد باشد یا بدن مردانه داشته باشد. یک دوجنسی می تواند تغییر هویت جنسیتی دهد که البته به عمل های جراحی و هورموندرمانی نیاز دارد.

Transgender

Wanneer het geslacht van iemand niet overeenkomt met hoe hij of zij zich voelt of gedraagt. Iemand voelt zich dan mannelijker of vrouwelijker, of nu eens man, dan vrouw, of vindt zich helemaal niet terug in de man-vrouw-opdeling. Een transgender kan van geslacht veranderen met operaties en hormonen, als hij of zij dat wil. 

اصطلاح استاندارد: Transgender
معمولی: Transseksualiteit

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی