دکتر اچ.آی.وی

او دکتری است که مبتلایان به اچ.آی.وی را معالجه میکند. او میتواند یک دکتر زن یا مرد باشد.

Hiv behandelaar

De arts die de patiënt met hiv behandelt. De arts kan een man of vrouw zijn.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی