دکتر عمومی (دکتر خانوادگی)

در صورت بروز یک مشکل سلامتی اول به یک دکتر عمومی مراجعه میکنید. دکتر عمومی میتواند شما را به یک دکتر متخصص رجوع دهد. دکتر عمومی میتواند زن یا مرد باشد.  

Huisarts

Een huisarts is een arts waar u als eerste heen gaat als u problemen hebt met uw gezondheid. Een huisarts kan u naar een specialist verwijzen. Een huisarts kan een man of een vrouw zijn. 

اصطلاح استاندارد: Huisarts
معمولی: Dokter; Huisdokter

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی