اندام های تناسلی داخلی زنان با نشانه ای که رحم را نشان می دهد

رحم

اندامی در زیر شکم خانم ها که جنین در آن رشد می کند.

Baarmoeder

Orgaan in de buik van een vrouw waarin een foetus kan groeien.

اصطلاح استاندارد: Baarmoeder
رسمی: Uterus, schoot

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی