رویان

تخمک لقاح یافته در رحم مادر رشد می کنند. تخمک لقاح یافته در سه ماهه اول بارداری رویان، و پس از آن جنین نامیده می شود.

Embryo

Bevruchte eicel die groeit in de baarmoeder. Tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap is het een embryo, daarna wordt het een foetus genoemd.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی