ریسک

احتمال روی دادن چیزی ناخوشایند، مثلاً یک بیماری.

Risico

Kans dat iets onaangenaams gebeurt. Bijvoorbeeld een ziekte.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی