زنی در حال زایمان

زایمان

به دنیا آوردن نوزاد.

Bevalling

Proces waarbij een kind wordt geboren.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی