سازمان سلامت و بهداشت شهر

(GGD) خ خ د 

این سازمان خدمات سلامت اشتراکی/ اجتماعی میباشد. هلند به مناطق مختلفی تقسیم شده و هر منطقه تحت پوشش یک خ خ د میباشد. توجه اصلی این سازمان روی سلامت عمومی ساکنان منطقه خود میباشد. برای واکسیناسیون فرزند خود و یا واکسن برای کشورهای دیگر و اگر بخواهید آزمایش ابتلا به بیماریهای آمیزشی باید به این سازمان مراجعه میکنید.

GGD

GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Nederland is opgedeeld in verschillende GGD-regio's. De GGD richt zich op de volksgezondheid van de bevolking. U kunt er naar toe om uw kind te laten vaccineren, voor vaccinaties voor als u op reis gaat, of als u zich wil laten testen op soa. 

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی