سقط جنین غیر عمد

وقتی زنی زایمان می کند و جنین به اندازه ای رشد نکرده است که بتواند در خارج از رحم زندگی کند، جنین سقط می شود. یعنی جنین می میرد. اغلب هیچ کس علت مرگ جنین را نمی داند. در سقط جنین غیرعمد، جنین نسبت به حالت مرده زایی رشد کمتری داشته است.

Miskraam

Een vrouw heeft een miskraam als ze bevalt en de foetus nog niet genoeg ontwikkeld is om buiten de baarmoeder te leven. De foetus overlijdt. Vaak weet niemand waarom de foetus gestorven is. Bij een miskraam is de foetus minder goed ontwikkeld dan bij een doodgeboorte.

اصطلاح استاندارد: Miskraam
معمولی: Misgeboorte

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی