سلول اسپرم شناور به سمت سلول تخم رسیده در لوله رحم

سلول اسپرم

ذره ای در منی مرد که باعث بارور شدن تخمک زن می شود. وقتی اسپرمی یک سلول تخمک را بارور می کند، زن باردارمی شود. بیضه ها روزانه میلیون ها سلول اسپرم تولید می کنند.

Zaadcel

Deeltje in het sperma van de man dat de eicel van een vrouw kan bevruchten. Wanneer een zaadcel een eicel bevrucht, wordt een vrouw zwanger. Elke dag maken de teelballen miljoenen zaadcellen.

اصطلاح استاندارد: Zaadcel
معمولی: Spermacel

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی