سکس بی خطر

سکسی که در طول آن شریک ها خود را در برابر ابتلا به STIها و HIV همچنین بارداری ناخواسته محافظت می کنند. سکس بی خطر همچنین به معنای سکسی است که در آن طرفین برای یکدیگر احترام قائل هستند.

Veilige seks

Seks waarbij de partners zich beschermen tegen soa's, hiv, en ongeplande zwangerschap. Bij veilige seks respecteren partners ook elkaars grenzen.

اصطلاح استاندارد: Veilige seks
معمولی: Veilig vrijen

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی