جزئیات رگ خونی با گلبول سفید که از بدن در برابر عفونت محافظت می کنند.

سیستم ایمنی

سیستمی طبیعی ست که در برابر ویروس، باکتری ها، انگل ها و قارچ از بدن دفاع می کند.

Afweersysteem

Natuurlijk systeem dat het lichaam beschermt tegen virussen, bacteriën, parasieten en schimmels.

اصطلاح استاندارد: Afweersysteem
معمولی: Immuunsysteem, immuniteitssysteem

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی