یک سیکل 28 روزه: سیکل با  دوره قاعدگی شروع می شود و تخمک گذاری حدود روز 14 انجام می شود. زن 5 روز قبل و 1 روز بعد از تخمک گذاری باردار می شود.

سیکل

تعداد روزهای بین اولین روز عادت ماهانه زن و اولین روز شروع عادت ماهانه بعدی ، یک سیکل تقریباً 28 روز است، اما ممکن است چند روز کمتر یا بیشتر باشد. تخمک گذاری تقریباً 14 روز قبل از شروع سیکل بعدی آغاز می شود.

Cyclus

Aantal dagen tussen de eerste dag van de menstruatie van een vrouw en de eerste dag van de volgende menstruatie. Een cyclus duurt ongeveer 28 dagen, maar kan enkele dagen langer of korter zijn. De eisprong vindt plaats ongeveer 14 dagen voor de start van de volgende cyclus.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی