سیکل عادت ماهانه

سیکل عادت ماهانه از اولین روز عادت ماهانه شروع و قبل از روز شروع عادت ماهانه بعدی پایان میابد. طول آن برای زنان مختلف است.

Menstruatieclyclus

De menstruatiecyclus begint op de eerste dag van de menstruatie en eindigt de dag voor de volgende menstruatie. De lengte van de cyclus verschilt per vrouw.

اصطلاح استاندارد: Menstruatieclyclus
معمولی: Cyclus

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی