شریک

شخصی که با او رابطه دارید.

Partner

Persoon waarmee je een relatie hebt.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی