رحم در طول عادت ماهانه

عادت ماهانه

خروج خون یک بار در ماه از واژن زن،. عادت ماهانه چند روز طول می کشد. هر ماه، رحم زنان آماده باروریِ یک تخمک لقاح یافته می شود. اگر زن باردار نشود، بدنش غشای مخاطی اضافی و مقداری خون را از رحم دفع می کند.

Menstruatie

Verlies van bloed uit de vagina bij vrouwen die niet zwanger zijn. Menstruatie gebeurt 1 keer per maand en duurt enkele dagen. Elke maand bereidt het lichaam van de vrouw zich voor op de komst van een bevruchte eicel. Als de vrouw niet zwanger wordt, komt het extra slijmvlies en een beetje bloed van de baarmoeder uit haar lichaam.

اصطلاح استاندارد: Menstruatie
معمولی: Maandstonden, ongesteldheid

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی