عارضه جانبی

اثراتی ناخواسته از یک درمان.

Bijwerking

Ongewenst gevolg van de behandeling.

اصطلاح استاندارد: Bijwerking
معمولی: Neveneffect

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی