فرزند خواندگی موقت (فُستر)

یک کودک میتواند موقتا با خانواده دیگری زندگی کند. در صورت فرزند خواندگی موقت امکان تماس بین کودک و اولیا وجود دارد. ولی بیولوژیک ولی قانونی است. 

Pleegplaatsing

Een kind kan (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen de ouder en het kind bestaan. Voor de wet blijft de  biologische ouder de ouder van het kind. 

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی