قربانی

فردی بی گناه که به او ظلم می شود .

Slachtoffer

Iemand die veel nadeel heeft van iets waaraan hij/zij geen schuld heeft.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی