قربانی

فردی بی گناه که به او ظلم می شود .

Slachtoffer

Een persoon die veel lijdt onder iets dat niet zijn schuld is.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی