قرص جلوگیری فوری از بارداری

قرص جلوگیری فوری از بارداری

قرصی که اگر زن از روش های جلوگیری استفاده نکرده نباشد و خواستار بارداری هم نباشد، آن را پس از آمیزش جنسیمی خورد. این قرص " صبح روز بعد" نامیده می شود. این قرص از خطر باردار شدن می کاهد ، اما 100% کارساز نیست. زن باید بلافاصله پس از سکس و حداکثر تا سه روز بعد، از قرص جلوگیری فوری از بارداری استفاده کند.مصرف قرص جلوگیری فوری از بارداری یک روش جلوگیری محسوب نمی شود.

Noodpil

Pil die een vrouw inneemt na geslachtsgemeenschap als ze geen anticonceptie gebruikt heeft en niet zwanger wil worden. Deze pil wordt ook de morning-after pil genoemd. De pil verkleint het risico op een zwangerschap maar is niet 100% betrouwbaar. De vrouw moet de noodpil zo snel mogelijk na de geslachtsgemeenschap nemen, maximum 3 dagen erna. De noodpil is geen anticonceptie.

اصطلاح استاندارد: Noodpil
معمولی: Morning-afterpil

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی