یک سری قرص ضدبارداری

قرص ضدبارداری

قرصی ست که از بارداری جلوگیری می کند (یکی از روش های جلوگیری). قرص ضدبارداری فقط در صورتی مؤثر است که زن هر روز آن را رأس ساعتی مشخص میل کند.

Pil

Pil die zwangerschap voorkomt (anticonceptie). De pil werkt alleen als een vrouw ze elke dag op een vast tijdstip neemt.

اصطلاح استاندارد: Pil
معمولی: Anticonceptiepil

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی