اندام های تناسلی داخلی زنان با تخمک لقاح یافته در رحم

لانه گزینی

وقتی یک تخمک لقاح یافته به غشای مخاطی رحم متصل می شود. لانه گزینی چند روز بعد از لقاح انجام می شود.

Innesteling

Wanneer een bevruchte eicel zich vastzet in het slijmvlies van de baarmoeder. De innesteling gebeurt enkele dagen na de bevruchting van de eicel.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی