لذت بردن

داشتن احساسی خوشایند، مثلاً هنگام سکس.

Genieten

Iets fijn of prettig vinden, bijvoorbeeld bij seks.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی