اندام های تناسلی داخلی زنان که نحوه لقاح در لوله های رحم را نشان می دهد

لقاح

وقتی یک سلول اسپرم وارد سلول تخمک می شود ، لقاح یافته است. سلول تخمک لقاح یافته می تواند رشد کند و یک کودک را تشکیل دهد.

Bevruchting

Wanneer een zaadcel binnendringt in de eicel. De bevruchte eicel kan groeien tot een baby.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی