مبتلا کردن

سرایت دادن یک بیماری( عفونت) به شخصی دیگر مثلاَ از طریق تماس جنسی ست.

Besmetten

Een ziekte (infectie) doorgeven aan iemand anders. Bijvoorbeeld door seksueel contact.

اصطلاح استاندارد: Besmetten
معمولی: Infecteren

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی