متخصص اورولوژی

دکتری که مشکلات کلیه ها و مجاری ادرار را درمان می کند.

Uroloog

Dokter die problemen met de nieren en de urinewegen behandelt.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی